Undrcover is een gepatenteerd concept
(0)
Menu
undrcover, undercover, covers, trendy, water, systeem, planten, waterbuffer, easycare
undrcover, undercover, covers, trendy, water, systeem, planten, waterbuffer, easycare
undrcover, undercover, covers, trendy, water, systeem, planten, waterbuffer, easycare
undrcover, undercover, covers, trendy, water, systeem, planten, waterbuffer, easycare

Algemene voorwaarden

Undrcover BV
kvk nummer: 64653919
geregistreerd adres: Van Egmondlaan 4, 2291 RT Wateringen
IBAN: NL58 RABO 0307 6874 73
BTW nummer: NL855763693B01

ALGEMENE VOORWAARDEN
Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Betekenis
Artikel 2 - Contactgegevens van Undrcover
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten
Artikel 9 - Verplichtingen van Undrcover bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 -Klachtenregeling
Artikel 16 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 - BETEKENIS
De betekenis van de volgende begrippen wordt hieronder even uitgelegd:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen je terug mag komen op je aankoop in onze webshop (je “herroepinsgrecht”);
Consument: als je je aankoop privé hebt gedaan, en deze geen verband houdt met je zakelijke activiteiten (je bedrijf, je beroep, etc.);
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht:je recht om binnen de bedenktijd af te zien van je aankoop in onze webshop;
Undrcover:het bedrijf dat producten aan consumenten in de webshop aanbiedt, juridisch heet dat koop op afstand;
Overeenkomst op afstand: een contract tussen Undrcover en de consument die helemaal tot stand komt via een webshop;

ARTIKEL 2 - CONTACTGEGEVENS VAN Undrcover
Officiële naam: Undrcover B.V.Handelsnaam: UndrcoverVestigingsadres:
Van Egmondlaan 4
Telefoonnummer: 0624677981
Bereikbaarheid:Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uurE-mailadres: service@undrcover.nlKvK-nummer: 64653919BTW-identificatienummer: NL855763693B01

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Undrcover en op elke overeenkomst gesloten via de webshop tussen Undrcover en de consument.
Voordat je een aankoop doet in de webshop, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan je ter beschikking gesteld in pdf vorm en in online (html) vorm. De pdf vorm kun je makkelijk, als je dat wil, opslaan op de eigen pc of printen. De tekst is in ieder geval ook altijd terug te vinden in de klantenservice van de webshop.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD
Als een aanbod slechts tijdelijk is of onder voorwaarden gebeurt, staat dit er altijd duidelijk bij.
In de webshop staat een volledige en nauwkeurige omschrijving van onze producten. Hiermee kun je een goede beoordeling van onze producten maken. De foto’s in de webshop zijn zo realistisch mogelijk. Het is wel mogelijk dat de kleur van een product niet precies overeenkomt met de werkelijke kleur.
Soms zijn dingen te mooi om waar te zijn. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod (zoals een erg lage prijs) binden Undrcover niet, de consument kan hieraan geen rechten ontlenen.
Op de website en in deze voorwaarden is de informatie te vinden over je rechten en verplichtingen, zodat jij weet waar je aan toe bent als je een aankoop in onze webshop doet.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het bestelproces hebt doorlopen en je bestelling hebt bevestigd.
Undrcover zal daarop je een e-mail sturen waarin de overeenkomst wordt bevestigd. Zolang je de email niet hebt ontvangen, kun je de overeenkomst nog ontbinden door Undrcover een e-mail te sturen. Hierna kan je uiteraard gebruik maken van je herroepingsrecht.
Undrcover treft de juiste maatregelen om je persoonlijke gegevens die je invoert in het bestelproces te beveiligen en om voor een veilige webomgeving te zorgen. Dit geldt in het bijzonder voor de betaalgegevens die online worden verstuurd.
Undrcover stuurt je uiterlijk bij de levering van je bestelling de volgende gegevens (zodanig dat je ze zelf ook kunt opslaan op je pc):
het bezoekadres van Undrcover waar je met eventuele klachten terecht kan;b. de voorwaarden van je herroepingsrecht en hoe je hiervan gebruik moet maken;c. bij gepersonaliseerde producten: het feit dat je herroepingsrecht is uitgesloten;d. informatie over eventuele garantie en service na aankoop;e. de prijs inclusief alle belasting de betaalwijze, en leveringsgegevens;
Prijzen zijn exclusief verzendkostenf. als je een herroepingsrecht hebt, het modelformulier voor herroeping.


ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT
Je mag de overeenkomst voor de online aankoop van je product tijdens een periode van 14 dagen na ontvangst van je producten ontbinden. Daar hoef je geen reden voor te geven. Ontbinden doe je via een mail op service@undrcover.nl
Als Undrcover jou de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd tot twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk vastgestelde bedenktijd.
Als Undrcover jou in de situatie als bedoeld in het vorige lid alsnog de informatie stuurt over het herroepingsrecht, dan verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop je die informatie alsnog hebt ontvangen.


ARTIKEL 7 - JOUW VERPLICHTINGEN TIJDENS DE BEDENKTIJD
Je mag onze producten tijdens de bedenktijd uitpakken om goed te bekijken of het product je bevalt. Let erop dat –als je het product wilt terugsturen- het product wel schoon en in ongeschonden staat blijft en de verpakking in goede staat.
Je bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT EN KOSTEN
Je kunt gebruik maken van je herroepingsrecht door binnen de termijn het een mail aan service@undrcover.nl te laten weten dat je af wilt zien van je aankoop in de webshop.
Van Undrcover ontvang je duidelijke instructies hoe het terugzenden werkt. Het product maak je gereed voor retourzending met alles wat erbij was geleverd, in de originele doos en overige verpakking, en uiteraard in schone en ongeschonden staat en Stuurt het pakketje terug naar het Adres van Undrcover
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou. Zorg er dus voor dat je een verzendbewijs hebt.
Je draagt zelf de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Deze kosten worden indien van toepassing in mindering gebracht op het restitutiebedrag.

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN Undrcover BIJ HERROEPING
Als jij ons per e-mail laat weten dat je van je herroepingsrecht gebruik wil maken, zullen wij je melding zo snel mogelijk elektronisch bevestigen.
Undrcover zorgt voor een snelle afhandeling van de retourzending en een snelle terugbetaling (uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product) inclusief eventuele leveringskosten, min eventuele kosten voor de retourzending (zie 8.3).
Undrcover gebruikt voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode welke jij hebt gebruikt voor je betaling.

ARTIKEL 10 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
Op het recht op herroeping is het volgende product uitgesloten:
a. De Persoonlijk aangepaste producten

ARTIKEL 11 - DE PRIJS
Prijzen worden niet verhoogd in de webshop tijdens de geldigheid van een aanbod (bijvoorbeeld een speciale actie), tenzij Undrcover een prijswijziging moet doorvoeren als gevolg van een ander BTW-tarief.

ARTIKEL 12 - NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE
Undrcover staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de kenmerken die Undrcover zelf heeft gecommuniceerd, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op dat moment geldende wettelijke bepalingen/overheidsvoorschriften.
Alle Undrcover producten vallen onder de standaard Undrcover garantietermijn van 6 maanden.
In de volgende gevallen komt aan jou geen aanspraak op de garantie toe:
Slijtage van een opdruk op het materiaal na een periode van zes maanden na dato aankoop ;
Waterschade aan producten die niet als waterproof product worden verkocht;
Schade door reparatie die niet is uitgevoerd door Undrcover of een door Undrcover aangewezen derde;
Er wijzigingen of aanpassingen zijn aangebracht aan het product;
Verkeerd onderhoud;
Als het product voor andere doelen is gebruikt dan waarvoor het product bedoeld is;
slijtage en verkleuring door intensief buitengebruik. Ook bij outdoor producten geldt dat je deze na gebruik het beste binnenshuis kunt bewaren.
Een door Undrcover verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die je op grond van de overeenkomst hebt als Undrcover de overeenkomst niet goed nakomt.
Onder extra garantie wordt verstaan: iedere belofte die meer omvat dan de wettelijke verplichtingen van Undrcover in het geval Undrcover de overeenkomst niet goed nakomt.

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING
Undrcover voert de bestellingen in de webshop heel zorgvuldig uit.
De levering wordt gedaan op het adres dat je zelf hebt gecommuniceerd aan Undrcover
Undrcover voert de gedane bestellingen zo snel mogelijk uit en houdt zich aan de gecommuniceerde levertijden. Als de bezorging is vertraagd of als een bestelling niet of slechts deels kan worden uitgevoerd dan ontvang je hierover zo snel mogelijk bericht. Je mag dan de overeenkomst zonder kosten ontbinden. In dit geval zal Undrcover door jou betaalde bedragen zo snel mogelijk terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Undrcover tot het moment van bezorging aan jou (of een vooraf aangewezen en aan Undrcover bekend gemaakte vertegenwoordiger) tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

ARTIKEL 14 - BETALING
Voor zover niet anders is bepaald bij de bestelling/ in de overeenkomst, moet je de bestelling betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn (en zonder bedenktermijn binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst).
Je bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Undrcover te melden.

ARTIKEL 15 - KLACHTENREGELING
Als je klachten hebt over de manier waarop je bestelling en/of levering is uitgevoerd, horen wij dat graag zo snel mogelijk van je. Je kunt hiervoor het beste een e-mail sturen naar service@undrcover.nl met een duidelijke omschrijving van je klacht.
Undrcover beantwoordt deze e-mails binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen. Als de behandeling een langere tijd nodig heeft, laat Undrcover dit weten.

ARTIKEL 16 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Undrcover heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn gelden pas als ze zijn bekendgemaakt door Undrcover en slechts voor overeenkomsten die vanaf het moment van wijziging en bekendmaking worden aangegaan tussen Undrcover en jou

Sluiten